Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

LES PREGUNTES I RESPOSTES EN UNA ENTREVISTA LABORAL

entrevista_laboral.jpgUna vegada aconseguit superar els filtres inicials en un procés de selecció, comença una de les etapes amb més pes específic, l’entrevista personal. En uns pocs minuts, l’intercanvi d’informació ha de ser fluït i rellevant, perquè les dues parts s’arribin a complementar i així aconsegueixin un acord. La preparació ha d’orientar-se cap a la naturalitat i professionalitat, ja que l’actitud del candidat reflectirà com podria ser dins d’aquesta empresa. A més, haurà de cenyir-se a unes mínimes regles d’educació i higiene, ja que, com narra el tòpic, mai tindrà una segona oportunitat per a causar una bona primera impressió.Una vegada comentats els punts més remarcables del CV, l’entrevista s’orienta cap a aspectes de la personalitat del candidat. Si aquest va mentir en algun aspecte escrit, és precisament aquest moment en el qual pot ser descobert. Al seu torn, s’obre una bateria de preguntes més genèriques per a conèixer si el candidat està informat sobre la companyia, demostrant amb això el seu interès, els motius pels quals va deixar la seva última ocupació, l’opinió dels anteriors caps, etc. Totes elles seran realitzades amb un caràcter agressiu per a observar les reaccions del candidat davant situacions complexes.

Les següents parts de l’entrevista, normalment s’entaula un diàleg aparentment molt espontani, però que respon a altre tipus de preguntes i respostes necessàries per a l’empresa. S’aprofundeixen sobre aspectes no escrits en el CV, però que poden considerar-se rellevants com pot ser les pretensions econòmiques, opinions sobre temes d’actualitat, la definició de la seva millor característica, hobbyes, etc.

La posterior fase s’inicia amb l’entrevista del possible responsable de les seves tasques diàries. Habitualment, el primer contacte és mitjançant una segona entrevista, una vegada superats els propis professionals de RRHH.

Els patrons anteriors són molt semblants, però en aquesta ocasió, és l’oportunitat única perquè el candidat recopili informació de l’empresa i del seu futur responsable directe. Identificar i valorar al seu futur cap mereixerà la pena ja que formarà part del dia a dia del candidat, en cas que sigui triat en el procés. Seguint les premisses sobre el talent i en relació que el candidat tria l’empresa en la qual treballar, les preguntes més comunes sempre tenen relació al lloc, la trajectòria, els motius de sortida de l’anterior treballador a substituir, possibles problemes entre companys, projeccions financeres, etc.

Per altra banda, també és interessant disposar d’un ventall de possibles respostes i argumentacions davant frases com “Li falta experiència” o “La seva formació no és l’adequada”. En aquests casos, la missió del candidat és fer veure a l’entrevistador que la seva motivació, ganes d’aprendre i la seva ràpida capacitat d’adaptació són uns valors que poden millorar les possibles mancances anteriors per a així aconseguir la feina.