Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

Què ens fa feliços a la feina?

L’objectiu de qualsevol treballador, sense importar el seu càrrec, és aconseguir un ambient òptim al treballar, per a aconseguir d’aquesta felicidad2.gifmanera la felicitat laboral. Encara que semblin conceptes totalment oposats, existeixen multitud de factors que influencien a la persona perquè adopti una actitud positiva en el treball, i com a conseqüència, li produeixi felicitat. En un cas hipotètic, si prenem com referència a una treballadora d’una empresa solucioni amb diferents projectes interessants, disposant d’un sou d’acord amb el seu nivell professional, un ampli i organitzat despatx amb vista al principal carrer de la ciutat, fins i tot amb un servei de menjador en el qual existeixi un cuiner francès amb elevada experiència. A priori, s’uneixen diferents elements que doten a dita hipotètica treball d’un nivell elevat de atractivitat.

Per altra banda, l’idíl·lic i materialista exemple del lloc de treball anteriorment descrit, pot contenir certs matisos que canviïn per complet la percepció del mateix. L’empresa, mitjançant alguns directius, pot mancar de valors humans i mostrar menyspreu cap a alguns llocs, així mateix, pot existir un elevat grau de competència interna per a futures promocions, en les quals la companyonia es solapada per l’ambició. Tot això pot diferir del lloc ideal al que s’aspira a arribar, ja que en ocasions, resulta molt més important la qualitat de vida en el treball, que per contra, el propi treball en si, la seva remuneració o avantatges associats.

La influència del sou, la rellevància del lloc o els beneficis directes, com el despatx, el pàrquing, etc., no formen part, per si sols, dels factors que generen felicitat en el treball ja que no aconsegueixen la realització del professional. L’ambient laboral pot ser determinant per a la presa de qualsevol decisió personal. Les aptituds personals com la vocació cap a un camp en concret, per contra poden acostar cap a una situació de felicitat si es comparteixen amb les tasques diàries pròpies de l’ocupació.

La veritable felicitat en el món laboral pot resumir-se en tots aquells processos i situacions que l’individu interactua per a aconseguir un objectiu meta. Segons el científic Eduard Punset, en un dels seus recents treballs sobre la felicitat humana, desvetlla que la majoria de Premis Nobel entrevistats, va gaudir més en l’elaboració de les seves investigacions, la inversió de temps i la capacitat per a superar obstacles, que per contra en el moment de rebre el propi Premi.

L’actual tendència, però, segueix una pauta que podria considerar-se poc òptima, ja que en primera instància, les principals millores desitjades per un treballador, sigui del status que sigui, estan basades en elements materials que no posseeix i que desitjaria tenir. La satisfacció del treballador, i per tant la seva felicitat, s’allunyen del concepte “tenir” i s’acosten més a conceptes com la percepció positiva, les intencions d’aprenentatge, l’actitud oberta davant els companys, la participació en diferents nivells de l’organització, etc.

Font: Alexander Kjerulf, autor de La “felicitat en el treball”. Eduard Punset autor del “treball i la felicitat”.