Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

OUTSOURCING EN LA LOGÍSTICA INVERSA

logistica_inversa.jpgUn dels objectius de la externalització, és aconseguir que l’empresa client pugui concentrar la seva atenció i els seus esforços en l’activitat principal de la mateixa. Així mateix, una de les parts crítiques dels serveis requerits als operadors logístics i no menys important és, la Logística Inversa; procés que consta de la gestió integral dels envasos que circulen en el flux logístic, indiferentment dels sectors industrials en els quals operin.

Els envasos en qüestió pateixen una deterioració intrínseca, tant per l’ús que d’ells es fa, com pel transcurs del temps. Quan acaben el cicle de distribució, tornen buits al dipòsit o plataforma logística, on precisen: una classificació, neteja i en alguns casos una reparació; procés imprescindible per a poder ser re-utilitzats en el cicle logístic de la distribució de productes.

Una bona gestió d’aquests envasos és primordial per a l’optimització dels costos d’adequació i distribució dels mateixos. Una de les fórmules, cada vegada més utilitzades per alguns operadors logístics és, externalitzar els processos de: recepció, classificació, reparació i expedició dels envasos ( paletas, caixes, bulk-bines, etc.), aconseguint així transformar un cost fix en variable i alhora augmentar la qualitat i eficàcia de l’operació davant els seus clients, podent-se concentrar i dedicar a la seva activitat principal, amb la respectiva consecució d’incrementar una major satisfacció dels seus clients.

Cap destacar que la externalitzación no només és una alternativa per a grans operadors o multinacionals de la distribució, tota organització per mitjana o petita que sigui (pymes), pot ser susceptible a externalittzar totes aquelles àrees, departaments o activitats auxiliars a “la seva core business” i que no formin part de la seva cadena de valor. Així mateix les pymes solen tenir la necessitat d’incrementar un major avantatge competitiva en la qualitat de la seva força de vendes, pel que en aquest cas no es decideix externalittzar per un tema de costos, flexibilitat, etc., sinó perquè la gestió del seu magatzem o plataforma els genera tants problemes que perden l’atenció de la seva core business, per a potenciar aquest últim, decideixen deixar en mans d’un especialista les activitats auxiliars o complementàries de l’empresa, com el magatzematge , la distribució, etc.

Font:
José Manuel Álvarez,
Director Logística i Enginyeria de Serveis SL