Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

DEMOGRAFIA I NEGOCIS

demografia_poblacion.jpgLes piràmides de població són la representació gràfica del pes ponderat dels diferents grups d’edat que descriuen a una societat o grup. Al seu torn, també poden representar el futur més pròxim amb el qual es trobarà dit grup objecte d’estudi. Els actuals models en economies desenvolupades es dirigeixen cap a un mateix patró comú de poblacions envellides. Segons diferents estudis demogràfics, les causes de l’envelliment de la població són degudes a múltiples factors, com l’augment del nivell de vida, la reducció de mortalitat i la baixa natalitat. Aquests elements, combinats gràficament donen forma a una figura cada vegada més semblant a un cilindre.El resultat d’aquests factors és un creixement vegetatiu negatiu, que només se supera amb la immigració, que fa mantenir el creixement en aquestes societats. Amb dades extretes de www.eumet.net, aquest model de piràmide de població mostra les deficiències amb les quals, a partir de l’any 2030, aquestes economies haurien de superar. S’estima que el 40% de la població total estarà englobada en el grup d’edat de 50 a 64 anys, i el 25% en majors de 65 anys.

 

Les dades exposades forçaran a un grup de treballadors, que en menor proporció es veuran exposats a una càrrega tributària molt elevada per a mantenir els serveis públics, per exemple. Encara que no solament es veuran afectats aquests organismes, també existiran molts sectors que es veuran influenciats per aquesta tendència demogràfica. En l’actualitat, poques empreses planifiquen els seus exercicis econòmics o les seves estratègies a tan llarg termini, encara que en alguns sectors s’apreciï millor el canvi.

 

Un exemple pot trobar-se en les dures condicions econòmiques que es troben les empreses de joguines tradicionals, en les quals en un entorn atomitzat i políticament controlat, se sumen cada vegada més les múltiples ofertes alternatives per al públic infantil. Juntament amb aquestes variables, el descens de la població menor pot fer perillar una gran companyia o en el millor cas, començar a replantejar-se el seu model de negoci.